CQXDDESIGNCQXDDESIGN

C O N G N I F L U E N C E 认知前沿

B R A N D - D E S I G N

congnifluence-00011.gif


0108认知前沿标识设计 上传网站-29.jpg图片关键词图片关键词


标准制图


图片关键词


标志网格制图与不可侵犯范围


图片关键词


标准中英文网格制图


图片关键词


标准色


图片关键词


辅助色


名片010.jpg图片关键词


-

项目   认知前沿 / Congnifluence

服务   品牌形象设计 / Brand Design

时间   2018 

-


More